1. DISPOZIȚII GENERALE
Această înțelegere este o ofertă deschisă (o ofertă) a Societății cu răspundere limitată "KAR DRIVE UA" (în continuare - "Compania"), adresată unui cerc nedeterminat de persoane pentru a încheia un acord privind furnizarea de servicii informaționale (în continuare - "Acordul") în condițiile expuse mai jos.
1.2 Acordul privind furnizarea serviciilor, care este încheiat ca rezultat al acceptării acestei oferte, este un contract de aderare în înțelesul articolelor 633, 634 din Codul Civil al Ucrainei, care exclude posibilitatea utilizatorului de a propune propriile sale condiții pentru Acord.
1.3 Acceptarea acestei oferte va fi considerată ca fiind acțiunea utilizatorului, în urma căreia acesta primește acces la Serviciile Companiei, iar data acceptării va fi determinată de data/ora înregistrării utilizatorului în sistemul de informații electronice al Portalului Web.
1.4 Compania își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă (notificare), de a face modificări în mod unilateral în condițiile acestui Acord și a anexelor sale și/sau de a retrage oferta în orice moment, la propria sa discreție. O nouă versiune a Acordului și a anexei la Acord dobândește putere juridică de la data publicării sale pe portalul web în acces deschis, cu excepția cazului în care altfel este prevăzut în condițiile noii versiuni a Acordului. Utilizatorul este obligat să urmărească independent versiunea actualizată a Acordului.
1.5 Continuarea utilizării Serviciilor după orice modificare a Acordului reprezintă o confirmare clară și suficientă a consimțământului utilizatorului cu noile condiții ale Acordului.
1.6 Termenii utilizați în Acord:
Compania - persoană juridică SRL "KAR DRIVE UA", înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația Ucrainei.
Portal web - complex electronic de informații unic deținut de Companie, care este obiectul dreptului de autor și care include obiecte de proprietate intelectuală care, conform legislației Ucrainei, pot fi protejate independent sau împreună cu alte obiecte: programul de calculator (codul de program), bazele de date, mărci pentru bunuri și servicii (mărci comerciale), design grafic și aspect (design) al portalului web, principiul de funcționare a portalului web (algoritm). Aceste elemente sunt interconectate și structurate în cadrul adresei portalului web pe internet - https://cardrive.com.ua. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra portalului web în ansamblu și asupra elementelor sale individuale aparțin Companiei.
Portal web https://cardrive.com.ua este destinat plasării informațiilor de către un cerc nedeterminat de utilizatori ai rețelei internet, inclusiv caracteristicile publicitare despre automobile în scopul promovării acestora pe piața de automobile și vânzare, de asemenea, portalul web este destinat căutării și verificării informațiilor despre automobilele oferite spre vânzare și despre vânzătorii acestor automobile de către potențiali cumpărători. Scopul portalului web este satisfacerea nevoilor vânzătorilor, cumpărătorilor și utilizatorilor de automobile în informații despre automobile, asistând utilizatorii în procesul de căutare, selectare, cumpărare și vânzare a automobilelor și în procesul de utilizare a acestora.
Serviciile Companiei - totalitatea acțiunilor Companiei pentru asigurarea funcționării portalului web, accesului nelimitat al utilizatorilor la informațiile plasate pe portalul web și la posibilitatea de a utiliza Serviciile, precum și asigurarea utilizatorilor cu posibilitatea de a lucra cu baza de date a portalului web (plasarea anunțurilor pentru vânzarea automobilelor, căutarea și selectarea automobilelor pentru cumpărare, familiarizarea cu informațiile despre automobile și despre vânzătorii de automobile etc.).
Utilizator - persoană fizică sau juridică care a fost de acord cu condițiile acestui Acord și utilizează portalul web și Serviciile în conformitate cu Acordul și anexele acestuia. Conceptul de Utilizator include o subcategorie Dealer - o persoană fizică sau juridică care desfășoară activități economice în ceea ce privește cumpărarea-vânzarea de automobile, care a fost de acord cu condițiile acestui Acord și utilizează portalul web și Serviciile în conformitate cu Acordul și anexele acestuia. Condițiile de utilizare pentru Utilizator și Dealer sunt stabilite de Companie și pot fi diferite.
Anunțuri - informații despre automobile plasate de Utilizator pe portalul web în conformitate cu condițiile acestui Acord.
Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal - condițiile de lucru ale Companiei cu informațiile confidențiale și datele personale ale Utilizatorilor sunt expuse în anexa la Acord, care este o parte integrantă a acestuia.

2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Obiectul acestei Înțelegeri sunt Serviciile Companiei, definite în punctul 1.6 al Acordului.
2.3 Utilizarea Serviciilor înseamnă acceptarea deplină a condițiilor acestei Înțelegeri.
2.4 Prin acceptarea acestei Înțelegeri și a condițiilor sale, Utilizatorul este automat de acord cu Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal.

3. CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI WEB
3.1 Pentru a utiliza portalul web și a beneficia de Servicii, Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe portalul web. În timpul înregistrării, Utilizatorul este obligat să furnizeze informații veridice despre el prin completarea corespunzătoare a formularului de înregistrare pe portalul web.
3.2 În momentul înregistrării Utilizatorului, un profil este creat pentru el. Profilul este proprietatea Companiei și este transferat Utilizatorului pentru o perioadă nelimitată de utilizare. Profilul nu poate fi transferat de Utilizator sau Companie către terți.
3.3 Prin încheierea acestei Înțelegeri, Utilizatorul înțelege și este de acord că Compania nu este organizatorul și/sau inițiatorul tranzacțiilor între Utilizatori. Toate actele juridice între Utilizatori cu privire la cumpărarea și vânzarea de automobile, alte bunuri, lucrări, servicii sunt încheiate direct între ei, iar portalul web este exclusiv o platformă informativă.

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE COMPANIEI
4.1 Compania își rezervă dreptul la discreția sa de a modifica sau șterge orice informație publicată pe Portalul Web (inclusiv informația furnizată de Utilizatori), în special, dar fără a se limita la, dacă Compania consideră că această informație și/sau materialele sunt inacceptabile, neetice și/sau încalcă termenii acestei Înțelegeri și/sau legislația Ucrainei, fără a fi nevoită să ofere explicații cu privire la motivele acțiunilor sale și fără a fi necesar să notifice în prealabil Utilizatorul în acest sens.
4.2 Compania își rezervă dreptul la discreția sa și fără a fi necesar să ofere explicații cu privire la motivele acțiunilor sale (în special, dar fără a se limita la, în cazul în care o persoană nu a furnizat documentele/informațiile necesare pentru înregistrarea unui profil personal și/sau a furnizat documente falsificate sau documente/informații care nu îi aparțin), de a refuza înregistrarea unui profil personal pe Portalul Web și/sau de a suspenda înregistrarea unui profil personal pe Portalul Web până la momentul furnizării de către persoană a documentelor solicitate (informațiilor) de către Companie.
4.3 Compania își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau întrerupe accesul Utilizatorului la Portalul Web și/sau de a înceta furnizarea Serviciilor fără a oferi niciun fel de compensație Utilizatorului, inclusiv în cazul în care Compania are motive să creadă că Utilizatorul (intenționat sau din neglijență):
încalcă termenii acestei Înțelegeri și/sau legislația Ucrainei;
desfășoară activități frauduloase sau alte activități ilegale;
utilizează Portalul Web necorespunzător și/sau în detrimentul scopului său funcțional;
cauzează daune Portalului Web și/sau funcționabilității acestuia;
aduce prejudicii reputației de afaceri a Companiei;
în cazul primirii de către Companie a plângerilor întemeiate ale altor Utilizatori;
din alte motive.
Această listă de motive nu este exhaustivă.
4.4 Compania are dreptul de a afișa informații publicitare și/sau alte informații în orice secțiune a Portalului Web fără a fi necesar să obțină acordul Utilizatorului.
4.5 Compania are dreptul de a trimite Utilizatorului orice informație legată de funcționarea Portalului Web, precum și informații de natură publicitară (în special, conform criteriului de geolocație al Utilizatorului), trimitând notificări push și/sau mesaje pe adresa de e-mail înregistrată a Utilizatorului și/sau mesaje SMS la numărul de telefon mobil înregistrat al Utilizatorului.
4.6 Compania își rezervă dreptul de a solicita Utilizatorului documente, inclusiv, dar fără a se limita la, licențe pentru prestarea serviciilor/vânzarea de bunuri, document de înregistrare a persoanei fizice autorizate, a persoanei juridice, document de identitate, copie a certificatului de înregistrare a mijlocului de transport auto și alte documente care confirmă legalitatea vânzării de bunuri/prestarea de servicii și/sau identifică persoana. Documentele pot fi furnizate în copii scanate sau prezentate în timpul unei videoconferințe. Procedura de furnizare a documentelor este stabilită de Companie la discreția sa.
4.7 Compania are dreptul de a refuza să afișeze Anunțurile, informațiile/materialele publicitare ale Utilizatorului, dacă acestea nu corespund tematicii secțiunilor selectate, sau încalcă această Înțelegere, sau Utilizatorul nu a îndeplinit obligația prevăzută la punctul 3.7 al Înțelegerii, precum și de a limita numărul de Anunțuri de la un singur Utilizator în scopul facilitării utilizării Portalului Web fără a oferi explicații.
4.8 Compania are dreptul de a efectua modificări, de a edita textul Anunțurilor, în cazul în care Compania are motive să creadă că acesta conține informații inexacte sau inexacte. Aceste motive pot include, printre altele, neconcordanța informației furnizate în registrele de stat, în bazele de date ale Portalului Web. În acest caz, Utilizatorul care a publicat Anunțul și consideră că informația furnizată este veridică și precisă este obligat să furnizeze documentele de confirmare, inclusiv certificatul de înregistrare a mijlocului de transport, conform procedurii stabilite. Dacă un astfel de Utilizator confirmă veridicitatea și precizia informației, Anunțurile rămân în redacția Utilizatorului. În caz contrar, acestea sunt redactate de Companie, iar Utilizatorul are dreptul să șteargă Anunțul și, în caz de plată pentru Serviciul corespunzător, să solicite returnarea sumei plătite.
4.9 Compania are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale în conformitate cu această Înțelegere către orice terțe părți și/sau de a angaja orice terțe părți pentru a furniza Serviciile la discreția sa.
4.10 Compania are și alte drepturi prevăzute în această Înțelegere, anexele la aceasta și legislația aplicabilă din Ucraina.

5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE UTILIZATORULUI
5.1 Utilizatorul este obligat să respecte condițiile Acestei Înțelegeri.
5.2 Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea Portalului Web în orice mod care nu este permis explicit de prevederile Acestei Înțelegeri.
5.3 Utilizatorul nu are dreptul să efectueze nicio acțiune interzisă de Această Înțelegere cu Portalul Web, în special, dar fără a se limita la, Utilizatorului îi este interzis să efectueze intervenții nepermise în funcționalitatea, codul software al Portalului Web, fie independent, fie cu implicarea unor terțe părți.
5.4 În timpul utilizării Portalului Web, Utilizatorului nu îi este permis să stocheze, să plaseze, să transmită sau să distribuie în orice alt mod orice Anunțuri, informații și/sau obiecte ale drepturilor de proprietate intelectuală, dacă acest lucru ar putea duce la încălcarea drepturilor terților.
5.5 În timpul utilizării Portalului Web, Utilizatorului îi este interzis:
- să încalce orice acte normative, inclusiv, dar fără a se limita la, legile Ucrainei, drepturile terților, condițiile Acestei Înțelegeri;
- să plaseze informații inexacte, false și alte informații care ar putea induce în eroare alți Utilizatori, precum și informații ofensatoare;
- să includă în secțiunea "Descriere" a Anunțului date de contact, informații publicitare, oferte de servicii, numere de înmatriculare ale automobilelor, coduri VIN;
- să plaseze și să distribuie spam, alte mesaje electronice de masă;
- să colecteze informații despre alți Utilizatori;
- să facă reclamă pentru orice site web extern, program, produs sau serviciu sau loc de muncă;
- să plaseze imagini sau texte de natură pornografică, scene de violență, informații care promovează ura interetnică, interrasială, interreligioasă și/sau apeluri la răsturnarea autorității de stat, ordinea constituțională, încălcarea integrității teritoriale a statului.
5.6 Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra materialelor și/sau informațiilor pe care le plasează pe Portalul Web.
5.7 În cazul în care Compania primește orice pretenții de la terți împotriva Utilizatorului din cauza încălcării drepturilor și intereselor terților de către Utilizator, toate aceste pretenții vor fi soluționate de către Utilizator pe cont propriu și pe cheltuiala sa, iar prejudiciul cauzat prin încălcarea respectivă va fi despăgubit de către Utilizator Companiei și/sau terților în întregime.
5.8 Utilizatorul are dreptul să notifice Compania (prin e-mail la adresa: help@cardrive.com.ua sau folosind formularul de contact) în cazul în care descoperă că alți Utilizatori încalcă relațiile contractuale de prestare a serviciilor/executare a lucrărilor. În același timp, Utilizatorul înțelege și este de acord pe deplin că Compania nu controlează calitatea și termenele de prestare a serviciilor/executare a lucrărilor de către Executor, precum și obligațiile financiare ale Utilizatorilor referitoare la prestarea serviciilor/executarea lucrărilor, astfel încât Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate și toate riscurile cu privire la relațiile contractuale existente între ei pentru furnizarea serviciilor/executarea lucrărilor.
5.9 Pentru orice reclamații și/sau sugestii cu privire la funcționarea Portalului Web, precum și pentru soluționarea problemelor tehnice legate de utilizarea Serviciilor, Utilizatorul poate contacta Administrația Companiei, trimitând un e-mail la adresa: help@cardrive.com.ua sau folosind formularul de contact.
5.10 Utilizatorilor Portalului Web, inclusiv celor neînregistrați, le este interzis să descarce, să copieze, să stocheze pe orice medii de stocare a datelor ale Portalului Web, să copieze și să prelucreze datele personale ale Utilizatorilor, inclusiv parsarea.
5.11 Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea informațiilor despre parolele și alte informații confidențiale. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele pierderii de către Utilizator a numelui său de utilizator și/sau a parolei și pentru consecințele divulgării numelui său de utilizator și/sau a parolei, a altor date personale către terțe părți din motive care nu țin de Companie. Această prevedere se aplică atât transferului voluntar de către Utilizator a informațiilor sale personale către terți, cât și pierderii de către Utilizator a informațiilor personale confidențiale fără consimțământul său.
5.12 Garanțiile Utilizatorului
Compania se angajează să nu utilizeze datele confidențiale, inclusiv datele personale ale Utilizatorului, obținute în procesul de înregistrare a profilului pe Portalul Web și în procesul de utilizare a Serviciilor, în alte scopuri decât cele prevăzute de Această Înțelegere și de anexele sale.
Compania, în timpul prelucrării informațiilor confidențiale, se conformează legislației în vigoare, Acestei Înțelegeri, Politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
6.1 Portalul web reprezintă un complex electronic de informații unic, care este obiectul dreptului de autor și care include obiecte de proprietate intelectuală, care pot fi protejate în conformitate cu legislația din Ucraina, independent sau în combinație cu alte obiecte: programul de calculator (codul software), bazele de date, mărcile comerciale, aspectul grafic și aspectul exterior (designul) portalului web, principiul de funcționare al portalului web (algoritmul). Aceste elemente sunt interconectate și sunt structurate în cadrul adresei portalului web pe Internet - https://cardrive.com.ua. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra portalului web în ansamblu și a elementelor sale individuale aparțin Companiei.
6.2 Aspectul grafic și aspectul exterior (designul) al portalului web sunt rezultatul unei activități creative în domeniul designului artistic și sunt protejate conform legislației din Ucraina.
6.3 Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra portalului web și a componentelor sale aparțin Companiei și sunt protejate, în special, dar fără a se limita la, Codul Civil al Ucrainei, Codul Comercial al Ucrainei, Codul Penal al Ucrainei, Codul Ucrainei privind infracțiunile administrative, legile Ucrainei "Despre drepturile de autor și drepturile conexe", "Despre protecția mărcilor comerciale", precum și alte acte normative și tratate internaționale relevante.
6.4 Utilizatorului îi este interzis să utilizeze portalul web și/sau componentele sale în orice mod care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei sau ale terților.
6.5 Orice utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală plasate pe portalul web (inclusiv elementele de design vizual ale portalului web, simbolurile, textele, imagini grafice, ilustrații, fotografii, videoclipuri, programe, muzică și alte obiecte) fără permisiunea Companiei sau a altui proprietar legal este ilegală și poate servi drept temei pentru acțiuni judiciare și tragerea la răspundere conform legislației din Ucraina.
6.6 Este strict interzis să se creeze servicii web, site-uri web, portaluri web care vor fi vizual și funcțional identice cu portalul web și care vor crea (sau ar putea crea) impresia la Utilizatori că utilizează portalul web al Companiei. În cazul creării unui astfel de portal web similar sau identic și obținerea de beneficii comerciale din utilizarea acestuia, toți banii obținuți din aceste acțiuni trebuie transferați pe contul Companiei.
6.7 Dreptul de utilizare a portalului web este limitat la dreptul Utilizatorului de a folosi proprietățile sale în cadrul destinației funcționale și nu permite utilizarea portalului web sau a componentelor sale în alt mod decât cel prevăzut de Această Înțelegere.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII COMPANIEI
7.1 Utilizatorul înțelege și este de acord că:
7.1.1 Compania nu este organizatorul și/sau inițiatorul tranzacțiilor între Utilizatori. Toate actele juridice sunt încheiate direct între Utilizatori.
7.1.2 Compania nu este parte la actele juridice între Utilizatori, iar portalul web este exclusiv o platformă de informare. Nicio prevedere a acestei Acorduri nu poate fi interpretată ca stabilirea unor relații de activitate comună, relații de muncă sau orice alte relații între Companie și Utilizatori care nu sunt direct prevăzute de Acord.
7.1.3 Compania nu participă la dispute (inclusiv litigii) între Utilizatorii portalului web.
7.2 Serviciile Companiei sunt furnizate "așa cum sunt". Utilizatorul înțelege și este de acord că neconformitatea rezultatului furnizării serviciilor de către Companie cu așteptările Utilizatorului nu indică o furnizare necorespunzătoare a acestor servicii de către Companie.
7.3 Compania nu își asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor de către Utilizatori unul față de altul și/sau față de terți, prin urmare, Compania nu este responsabilă pentru niciun fel de daune (pierderi) cauzate Utilizatorilor de către terți în timpul utilizării sau prin utilizarea portalului web.
7.4 Compania nu își asumă responsabilitatea pentru conformitatea cu legislația Ucrainei și cu așteptările Utilizatorului a acțiunilor vânzătorilor și cumpărătorilor de automobile. Calitatea, siguranța, legalitatea și conformitatea acțiunilor vânzătorilor și cumpărătorilor de automobile sunt în afara controlului Companiei.
7.5 Toate plățile pentru automobilele cumpărate/vândute sunt efectuate între Utilizatori, fără implicarea Companiei, prin urmare, faptul că Utilizatorul nu primește plata cuvenită de la cumpărătorul automobilului nu indică o furnizare necorespunzătoare a serviciilor de către Companie.
7.6 Compania nu își asumă responsabilitatea pentru materialele, informațiile plasate de către Utilizatori pe portalul web.
7.7 În cazul în care apar pretenții între Utilizatori unul față de altul, aceștia se angajează să-și ridice pretențiile în mod independent, fără implicarea Companiei, și de asemenea, eliberează Compania de toate cererile, obligațiile, compensațiile pentru compensarea daunelor, pierderilor, cheltuielilor etc., care au apărut ca urmare a acestor pretenții.
7.8 Utilizatorul își asumă în totalitate responsabilitatea pentru toate riscurile asociate utilizării portalului web. Utilizatorul, prin utilizarea portalului web, confirmă înțelegerea faptului că contrapartea sa poate plasa informații incorecte/inexacte pe portalul web și/sau se poate prezenta drept altă persoană, astfel încât Utilizatorul trebuie să fie atent și să acționeze rațional în timpul utilizării portalului web.
7.9 Compania nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile ilegale ale terților, pentru orice deteriorare a dispozitivelor sau a software-ului Utilizatorului cauzată de utilizarea portalului web, pentru imposibilitatea de a utiliza portalul web din motive care nu depind de Companie, precum și ca rezultat al încălcării de către Utilizator a condițiilor Acordului.
7.10 În cazul apariției unor defecțiuni, disfuncționalități în funcționarea portalului web, Compania va întreprinde toate eforturile posibile pentru a le remedia cât mai rapid posibil. În același timp, Utilizatorul este de acord că utilizarea portalului web poate fi restricționată din cauza erorilor tehnice aleatorii, a circumstanțelor de forță majoră și/sau a altor motive care nu depind de Companie.
7.11 Compania nu garantează funcționarea portalului web pe dispozitivele (aparatele) specifice. Utilizatorul își asumă în totalitate responsabilitatea pentru achiziționarea și actualizarea echipamentului și dispozitivelor compatibile necesare pentru a primi corespunzător serviciile Companiei, precum și pentru a putea utiliza orice actualizări ale portalului web.
7.12 Compania nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pierderi și/sau daune provocate Utilizatorilor sau terților ca urmare a utilizării sau imposibilității utilizării portalului web și a serviciilor.
7.13 Compania nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile Utilizatorilor sau ale terților care încalcă legislația în vigoare a Ucrainei.
7.14 Compania nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile și materialele plasate de către Utilizatori pe portalul web.
7.15 Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile efectuate în numele său în timpul utilizării portalului web.
7.16 Inacțiunea Companiei în cazul încălcării de către Utilizator a condițiilor Acordului nu împiedică Compania să ia măsurile corespunzătoare pentru protejarea propriilor interese în viitor și, în orice caz, nu constituie o renunțare din partea Companiei la drepturile sale în cazul în care Utilizatorul săvârșește încălcări similare în viitor.

8. PLATA SERVICIILOR COMPANIEI DE CĂTRE UTILIZATORI
8.1 O parte a serviciilor este plătită.
8.2 Utilizatorul primește posibilitatea de a utiliza un Serviciu plătit în schimbul efectuării plății, conform condițiilor descrise pe portalul web.
8.3 Dealerii au dreptul să utilizeze Serviciile în baza încheierii și plății unei subscripții pe o (1) lună.
Alți Utilizatori pot plăti serviciile individuale înainte de a începe să utilizeze un Serviciu separat.
8.4 Pentru a efectua plata pentru un Serviciu, Utilizatorul trebuie să "clickeze" pe "butonul" de plată de pe pagina corespunzătoare a portalului web "Plătiți", după care Utilizatorul este redirecționat automat către site-ul sistemului de plată (deschiderea paginii web corespunzătoare a sistemului de plată "Fondy.ua"), unde Utilizatorul poate efectua plata pentru utilizarea portalului web. Plata se efectuează conform regulilor sistemului de plată "Fondy.ua".
8.5 În cazul încheierii unei subscripții lunare, plata se retrage automat de pe contul bancar al cardului specificat de Utilizator în prima zi a fiecărei luni de utilizare a portalului web conform condițiilor descrise pe portalul web pentru plata a 1 (una) lună de utilizare a Serviciilor.
După ce plata pentru abonamentul lunar este retrasă cu succes de pe contul cardului Utilizatorului, durata de utilizare a abonamentului lunar este de 1 (una) lună. Luna corespunzătoare de utilizare a Serviciilor se calculează de la momentul retragerii plății de pe contul cardului Utilizatorului pentru acea lună.
Dacă încercarea de a retrage automat plata lunară următoare a fost nereușită, până la momentul retragerii acelei plăți, utilizatorul nu poate utiliza Serviciile și sunt disponibile doar secțiunile: "Profilul executorului" cu posibilitatea de a-l edita și acces la funcțiile portalului web care sunt furnizate gratuit.
8.6 Reguli de returnare a banilor
8.6.1 Plata retrăsă de pe contul cardului Utilizatorului pentru Servicii devine proprietatea Companiei și nu este returnată Utilizatorului.
8.6.2 Dacă Utilizatorul nu utilizează Serviciile în condițiile unei subscripții lunare pe parcursul perioadei plătite (indiferent de motivele neutilizării), plata pentru Servicii nu este returnată Utilizatorului. În același timp, Utilizatorul are acces la funcțiile portalului web care sunt furnizate gratuit.

9. ALTE DISPOZIȚII
9.1 Toate disputele și divergențele care apar în timpul executării Contractului sau în legătură cu acesta sunt soluționate prin negocieri între Companie și Utilizator. Pretențiile Utilizatorului sunt examinate de către Companie cu condiția ca acestea să fie prezentate în formă scrisă și trimise către Companie în termen de 1 lună de la data apariției temeiului pentru formularea pretenției. În cazul prezentării unei pretenții în afara acestui termen, Compania își rezervă dreptul de a refuza examinarea și satisfacerea unei astfel de pretenții.
9.2 În cazul în care nu se poate ajunge la un acord prin negocieri, disputa este soluționată în mod judiciar conform legislației în vigoare a Ucrainei.
9.3 Orice comunicare între Companie și Utilizatori se realizează prin e-mail folosind adresele electronice înregistrate ale părților sau prin intermediul formularului de contact. Adresa de e-mail înregistrată a Companiei este help@cardrive.com.ua.
9.4 Dacă din cauza unui anumit motiv oricare dintre condițiile Contractului sunt considerate nule, acest lucru nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții ale Contractului.
9.5 Acest Contract, anexele acestuia și relațiile dintre Companie și Utilizatori sunt reglementate de legislația Ucrainei. Chestiunile care nu sunt reglementate de Contract sau de anexele acestuia sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Ucrainei.